"Beleidsbeslissing" van Gemeentebestuur belooft meer waterellende

"Beleidsbeslissing" van Gemeentebestuur belooft meer waterellende

Deze wateroverlast van 24/6/2022  in onze wijk is (waarschijnlijk) nog niet veroorzaakt door de aanleg van het nieuwe bedrijventerrein Rodenbachstraat/Zwartegat.

Wij ijveren er al lang voor dat de woonwijk geen wateroverlast last mag ondervinden van de uitbouw van de bedrijvenzone. Bij een studie van de terreinplannen hebben we vastgesteld dat het gemeentebestuur helemaal geen rekening gehouden heeft met de lager gelegen woonwijk.

Bij navraag antwoordt het gemeentebestuur dat dit een "Beleidsbeslissing" was en dat de burger zich hier niet mee moet moeien. Meer informatie over het gebrek aan transparantie vind je onder openbaarheid van bestuur ...


Bij de aanleg van de bedrijventerreinen werden de gronden opgehoogd op een manier die niet voorkomt dat extra water naar de woonzone kan vloeien. Onderstaande kaart geeft de terreinhoogtes weer:


Het gemeentebestuur heeft ruim vóór de recente overlast per aangetekend schrijven deze kaart en andere opmerkingen ontvangen en naast zich neergelegd. Er werden ook zeer eenvoudige en goedkope suggesties ter remediëring voorgelegd, maar ook daarmee gebeurde niets. Deze suggesties zouden de overlast van 24/6 niet vermeden hebben, maar zouden in de toekomst wel ergere overlast kunnen voorkomen.We mogen bij stortregens niet alles van de riolering verwachten. De terreinaanleg moet zo gebeuren dat het water zoveel mogelijk op eigen terrein gebufferd wordt.

Pas nadat we klacht indienden wegens inbreuk op de wetgeving "openbaarheid van bestuur" werd het gemeentebestuur verplicht meer informatie te verstrekken (zie pagina openbaarheid van bestuur )

Suggestie tot remediëring


Een mogelijke eenvoudige remediëring kan eruit bestaan op positie A (onderstaande tekening en Foto) in de Welvaertstraat een kleine 'verkeersdrempel' te voorzien. 10-15 cm hoogte volstaat om het water in eigen zone te houden. Ook de verbinding tussen de grachten dient op deze plaats ongedaan gemaakt te worden. Dit laatste hoeft de gemeente niets te kosten... Wij bewoners halen graag te spade boven om onze wijk te beschermen ;-). Deze oplossing biedt bovendien het voordeel dat de infiltratiegrachten langs E.Welvaertstraat optimaal hun functie kunnen vervullen zonder risico voor de wijk. Goed voor ons grondwater!

Op positie B kan de aanleg van een stoep het water in de bedrijvenzone houden.Fotos Positie A:

Hier kan het water van stortregens naar onze lager liggende wijk vloeien. Niet enkel de terreinaanleg maakt dit mogelijk, tot overmaat van ramp zijn de grachten in de bedrijvenzone volgens de plannen verbonden met de gracht in de Ganzestraat
Op deze foto genomen vanuit de E.Welvaertstraat is de helling niet zo duidelijk, maar volgens onze gemeente zal het water bij stortregens de 120 meter lange weg links volgen naar de nieuwe riolen, en niet de korte weg (1 meter) naar de Welvaertstraat op de voorgrond.Foto Positie B:

Op de foto is dit niet zo goed zichtbaar, maar de nieuwe Zwartegatstraat (vooraan) ligt ongeveer 1 meter hoger dan de Kwadeplasstraaat (achteraan) en de woonwijk. Hier kan het water gewoon bergaf stromen richting woonwijk. Een stoep zou voldoende zijn op het water binnen zijn zone te houden

Vanzelfsprekend staan we open voor alternatieve remediëringen, of voor een sluitende uitleg waarom er geen risico is. De uitleg die we tot nog toe gekregen hebben is niet overtuigend en bevat zelfs fouten (contradicties tussen verschillende notas; de plannen komen niet overeen met de werkelijkheid, ...).

Gemiste Kansen

Tevens zien we een gemiste kans om groendaken verplicht te maken op de nieuwe bedrijfsgebouwen. Groendaken vangen het water tijdelijk op zodat de riolen en de buurt minder belast worden.

Extra risico

Het is ook niet duidelijk hoe het rioolsysteem (vooral RWA) van de bedrijvenzone gescheiden blijft van dat van de woonwijk. Openstaande vragen hierrond zijn tot op heden onbeantwoord.

Zie ook