Bedrijvenzone met gebrekkige riolering

Bij het ontwerp van de riolering van de nieuwe bedrijvenzone hadden de gemeente en het studiebureau enkel aandacht voor de bescherming van de bedrijvenzone. Daarom werden ophogingen doorgevoerd, maar zonder enige aandacht voor de lagergelegen woonwijk.

De regenwater-riolering is dubbel uitgevoerd en mondt uit in een nieuw aangelegd buffer- en infiltratiebekken. Op het eerste zicht alles prima, tot we de ontwerpdocumenten wat meer in detail nakijken en narekenen.

In de bedrijvenzone zal ongeveer 112000 m2 verhard worden, dit betekent dat er volgens de regelgeving een buffervoorziening van minstens 5056 m3 moet gerealiseerd worden. Dit volume wordt op geen enkele manier gehaald.

Boven het gemiddeld hoogste grondwaterpeil is echter slechts 1240 m3 beschikbaar in het bufferbekken.

Zelfs als we het volume boven de vertraagde afvoeropening als nuttig beschouwen is slechts 3245 m3 beschikbaar als buffer.

De bufferzone ligt overigens in een van nature overstroombaar gebied (zelfs zonder de verharding van de bedrijven).

De hemelwaterverordening van 2013 stelt echter dat ook rekening moet gehouden worden met de waterniveaus bij deze natuurlijke overstroming. In dit geval is nog minder of in sommige scenarios helemaal geen buffervolume beschikbaar.

De nieuwe hemelwaterverordening van 2023 laat toe om geen rekening te moeten houden met uitzonderlijke overstromingsniveaus. In plaats daarvan wordt mag de gemiddeld hoogste grondwaterstand gehanteerd worden. Maar ook dan is het buffervolume absoluut onvoldoende.

Riolering met hindernissen

De meeste rioolbuizen zijn ruim gedimensioneerd, tenzij op het einde, waar alle regenwater samenkomt in een veel te nauwe uitmondingsbuis. Tevens bevindt er zich op het uiteinde van de riolering een 'sifon' die de goede doorstroming significant verhindert. Die laatste 25 meter zorgen dus voor een significante drukopbouw die ervoor zorgt dat de riool het debiet niet aankan bij zware stortregens. Dit betekent dat water zal opstuwen uit de riooltoegangen; dat water zal zijn weg zoeken naar de lager gelegen woonwijk want de E. Welvaertstraat werd niet aangepast na de ophogingswerken.

Gemeentebestuur blijft doof voor eenvoudige suggesties

Wij suggereren al lang dat een kleine aanpassing aan de E.Welvaertstraat de woonwijk kan beschermen. Een eenvoudige 'verkeersdrempel' volstaat bij de overgang tussen woonwijk en bedrijvenzone.

Bij opstuwing bij hevige stortbuien gaat het water zich weliswaar binnen de bedrijvenzone over het straatniveau wat verspreiden, maar zal zeker niet de werkvloeren van de bedrijven bereiken (die typisch 40 cm hoger liggen).  De terrreinaanleg van de bedrijvenzone is reeds zo gemaakt dat alles afhelt richting bufferzone. Door de voorgestelde kleine drempel krijgt de woonwijk ook de zekerheid dat het water richting bufferzone vloeit.

Het gemeentebestuur blijft echter doof en suggereerde op de informatievergadering van 9 september 2023 alternatieven die niet dezelde garanties bieden en die niet conform de regelgeving (hemelwaterverordening) zijn. In plaats van water te bufferen en te laten infiltreren zou het water bij de suggestie van de gemeente sneller naar de zee geleid worden ... En dan maar vragen aan de burgers om enkele tegels te wippen terwijl de gemeente zelf 112000 vierkante meter potentieel grondwater laat wegvloeien. Tevens kan de 'vertraagde afvoeropening'  door de gesuggereerde aanpassing zelfs onder het grondwaterpeil komen te liggen, wat betekent dat nuttig grondwater in de vochtige jaarhelft quasi continu afgevoerd wordt naar zee.

Is het nu zo moeilijk voor de gemeente om in echte dialoog te gaan een de beste oplossing te zoeken voor milieu, buurt en bedrijven?