Openbaarheid van bestuur

De gemeente heeft de bedrijfsterreinen opgehoogd om wateroverlast te vermijden. De terreinaanleg is echter niet zorgvuldig gebeurd, en bij stortregens kan het water naar de lager gelegen woonzone vloeien in plaats van naar de voorziene buffer en infiltratie-zone

Wij willen begrijpen waarom de nieuwe terreinen zo aangelgd werden dat wateroverlast zijn weg kan vinden naar de nabijgelegen woonwijk. Volgens de gemeente is dit geen technische 'slordigheid' maar een beleidskeuze ...
Om deze reden willen we dit verder uitpluizen

In het kader van de wetgeving rond openbaarheid van bestuur is de gemeente verplicht inzicht te geven in de documenten die aanleiding gaven tot deze beleidskeuze (inhoudelijke beslissing volgens het gemeentebestuur).

Update:  12 juli 2022: Ons gemeentebestuur weigert inzage te geven in de manier waarop de beslissing rond de terreinaanleg tot stand kwam. Onze vraag specifiëerde niet duidelijk genoeg welke documenten we willen inzien.

Aanvulling 20 juli 2022:  Nadat we de gemeente nogmaals op zijn verplichting tot "openbaarheid van bestuur" gewezen hebben en duidelijk beschreven hebben dat we willen inkijken hoe deze beslissing tot stand gekomen is heeft de gemeente één bijkomend document vrijgegeven. Een volledig zicht op het "waarom" de woonzone  (al dan niet bewust) gebruikt wordt als 'overstromingsgebied' hebben we hierdoor nog niet. Er onbreekt dus nog een en ander ... Wij hebben de gemeente opnieuw gewezen op haar plicht tot transparantie.

Nadat we geen reactie ontvingen hebben we op 21 augustus een klacht ingediend bij de Vlaamse Overheid. Een uitspraak van de "beroepsinstantie openbaarheid van bestuur" werd verwacht binnen de 30 dagen. Pas na tussenkomst deze instantie en na verloop van deze termijn heeft de gemeente meer documenten ter inzage gegeven.  

Uit de ontvangen documenten leren we vooral:

  • Dat de gemeente op geen enkel ogenblik rekening gehouden heeft met de kwetsbare lager gelegen woonwijk.
  • Dat de beslissing tot ophoging van de terreinen in een zeer late fase gevallen is en dat er geen openbaar onderzoek gestart werd na deze beslissing (de ophoging werd niet vernoemd in de vroegere GRS en RUP plannen die wel aan de bevolking voorgelegd werden).
  • Dat onze opmerkingen op de discrepanties in Aquafin rapport (besproken op het overleg van 1 september) niet eens genotuleerd werden.

Ondertussen heeft de beroepsinstantie zijn uitspraak gedaan: in deze uitspraak wordt zeer duidelijk dat de gemeente slechts onder druk van de beroepsinstantie de gevraagde documenten vrijgegeven heeft op 13 en 21 september. Eigenaardig genoeg declareert de beroepsinstantie onze klacht als "deels ongegrond".  De beroepsinstantie citeert in- en baseert haar uitspraak op flagrante leugens van het gemeentebestuur (ik zou in verband met de verslagen ontvangen op 13 september reeds vroegen meer uitleg gekregen hebben. Dit is flagrant niet waar is; de inhoud was totaal nieuw voor mij. Ook op het overleg van 1 september werd dit niet besproken).

Wij danken de beroepsinstantie voor hun hulp, maar vragen toch een nietigverklaring van  het besluit aan.

Gedetailleerde Historiek:

16 februari 2022:  In een door de gemeente goedgekeurde aanvraag  voor omgevingsvergunning wordt een ophoging van het terrein tot 40 cm toegestaan. Ik meld de gemeente dat ophogingen niet toegelaten zijn volgens het RUP. Ik ga zelf in constructieve dialoog met de architect en bouwheer, die welwillend de plannen aanpassen naar een aanvaardbare oplossing. De gemeente belooft in het vervolg de dossiers aandachtiger te lezen.
Naar aanleiding van dit incident neem ik mezelf voor de uitbouw van de bedrijvenzone wat aandachtiger op te volgen, en stel de gemeente enkele vragen.

29 april 2022: Naar aanleiding van mijn vragen is er in Oostcampus een kort mondeling overleg met burgemeester en ruimtelijke ordening. Tijdens dit overleg heb ik de indruk dat zij mijn eerder gestelde vragen niet echt gelezen hebben. Er wordt afgesproken dat ik het dossier zal kunnen inzien in Oostcampus

10 mei 2022, 12 mei: Ik krijg in Oostcampus inzicht in het  omgevingsvergunningsdossier RUP en bijhorende plannen, alsook in een Aquafin rapport dat openstaande vragen bevat. Als ik vragen stel krijg ik als antwoord 'ik weet het niet', en er wordt gesuggereerd de vragen schriftelijk te stellen. Het valt me op dat de plannen zeer gedetailleerd de hoogte van de terreinen binnen de bedrijvenzone vermelden, maar dat de hoogtes van de nabijgelegen woonwijk niet in voldoende detail voorkomen op de plannen.

13 mei 2022: Ik schrijf een rapport met mijn bevindingen en vragen. Het aangetekend verzonden document bevat een 5-tal secties.

13 juni 2022: Sommige vragen uit mijn schrijven worden bevredigend beantwoord, de vragen rond de terreinaanleg blijven onbeantwoord, en ik moet het stellen met een antwoord in de stijl 'opdat de gemeente het zo beslist heeft' en je gaat toch het studiebureau en Aquafin niet in twijfel trekken. (dat terwijl het dossier en Aquafin rapport helemaal  niet het bestaan van de lagergelegen wijk en zijn terreinniveaus vermeldt, en er onbeantwoorde vragen in het Aquafin rapport staan).

Het arrogante antwoord van Burgemeester en gemeentebestuur maken me argwanend en ik stel bijkomende vragen om te achterhalen of het gemeentebestuur en projectontwikkelaar ooit rekening gehouden hebben met de wijk en of er geen andere belangen gespeeld hebben.

4 juli 2022: Nadat ik geen antwoorden krijg vraag ik via aangetekend schrijven in het kader van "openbaarheid van bestuur"  om inzicht te krijgen in alle documenten die geleid hebben naar de gekozen terreinaanleg. De gemeente heeft 20 dagen om dergelijke vragen te beantwoorden.

25 juli 2022: Ik krijg een uitnodiging voor een overleg op 1 september (met Aquafin). Agenda: de technische kant van mijn bezorgdheid bespreken (niet om de gevraagde documenten in te kijken).  Noteer dat de gemeente tussen 4 juli 2022 en 25 juli helemaal geen informatie verstrekt heeft.

21 augustus 2022: Nadat ik na meermaals aandringen nog steeds niet de gevraagde documenten heb kunnen inzien dien ik een klacht in bij de "beroepsinstantie openbaarheid van bestuur".

01 september 2022: Technisch overleg met de gemeente en Aquafin. Op dit constructief overleg kunnen we onze bezorgdheid mondeling uitdrukken, en voor het eerst heb ik het gevoel dat er begrepen wordt wat onze zorg is. Op onze suggesties tot remediering wordt echter niet ingegaan. Werd besproken:

  • kwetsbaarheid in de E.Welvaertstraat
  • kwetsbaarheid an het einde van de Kwadeplasstraat
  • onduidelijkheid over het al dan niet bestaan van een verbinding tussen de gracht en de nieuwe riolering. Er wordt gesuggereerd (indien nog niet verbonden) de gracht te verbinden met de nieuwe riolering. Wij wijzen erop dat deze suggestie flagrant in tegenspraak is met een advies van het ontwerpend studiebureau en een risico met zich kan meebrengen. De gemeente en Aquafin beloven dit uit te klaren.

2 september 2022: De gemeente neemt contact op met de beroepsinstantie en stelt dat er een constructief overleg plaatsgevonden heeft, waardoor ze haar plicht zou hebben. De beroepsinstantie neemt contact met me op om te verfiëren of dit klopt. Ik maak duidelijk dat het overleg een ander doel had en geen enkel inzicht gegeven heeft op de gevraagde documenten.

13 september: Na tussenkomst van de beroepsinstantie schuift de gemeente me met tegenzin nog een 3-tal documenten toe.

De beroepsinstantie meldt dat ze meer tijd nodig heeft om tot een uitspraak te komen.

21 september 2022: Eindelijk krijg ik een uitgebreidere set van documenten die overeenstemmen met mijn vraag. Volledigheid kan ik niet controleren.

23 september 2022: de beroepsinstantie laat weten dat de uitspraak op een latere datum zal plaatsvinden, niet binnen de normale termijn.

27 september 2022: Ik ontvang de uitspraak van de beroepsinstantie (gedeeltelijk ongegrond). Bizar, want zonder tussenkomst van de beroepsinstantie zou ik geen enkel relevant document ontvangen hebben. De beroepsinstantie heeft in de laatste dagen voor haar uitspraak wel meermaals telefonisch contact met de gemeente gehad, zonder evenwel bij mij te controleren of de uitspraken van de gemeente wel juist zijn. De gemeente beweerde dat ik mondeling uitleg gekregen had over de laattijdig verstrekte documenten, wat helemaal niet het geval was.

24 oktober 2022: in een brief, gedateerd 18 oktober laat het gemeentebestuur me weten dat ze het dossier afsluiten. De vraag rond het al dan niet bestaan van een verbinding tussen de gracht in de Kwadeplasstraat en de riolering van de bedrijvenzone blijft onbeantwoord ... We kregen enkel een antwoord dat het kan verbonden worden met een terugslagklep. Is de verbinding er NU ?? ja of neen ?

16 novermber 2022: eindelijk een duidelijk ondubbelzinnig antwoord op de vraag rond de gracht: de gracht in de Kwadeplasstraat is momenteel niet verbonden met de riolering van de bedrijvenzone, wat waarschijnlijk veiliger is. Een verbinding met terugslagklep moet immers periodiek gecontroleerd worden, iets wat moeilijk te controleren is.